ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อและที่ตั้ง
           โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ถนนชยางกูร ตำบลนากอก  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ 49130 โทรศัพท์  0 – 4268 – 1137 โทรสาร 0 – 4263 – 8242

2. อักษรย่อ   ค.พ.ส.
3. ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 
4. สีประจำโรงเรียน   สีม่วง กับ สีเหลือง (ม่วงเหลือง)
5. ธงประจำโรงเรียน     
           เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 แถบติดกัน แถบบนใช้สีม่วง  แถบล่างใช้สีเหลือง  ซึ่งมีความหมายคือ สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง เป็นอันหนึ่งอันเดียว สมานสามัคคีในหมู่คณะ       สีเหลือง หมายถึง ความสงบเสงี่ยม มีความสง่า ราศีประดุจผู้ทรงศีล   แฝงด้วยความสุขุมเยือกเย็นอ่อนโยน
                       

ธงประจำโรงเรียน ธงประจำโรงเรียน 
6. คติประจำโรงเรียน    
          สิกฺขา  ชีวิตสฺส  ปญฺญาอาภํ  อาเนติ (  การศึกษาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต  )
7.ปรัชญาของโรงเรียน 
          วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรมประเสริฐ  พลานามัยสมบูรณ์

 8.  นโยบายของโรงเรียน
 8.1  สอนให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม    มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 8.2  ให้ความรู้แก่ชุมชน  บริการ  และพัฒนาชุมชน

9.  ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนา
 9.1 วิสัยทัศน์
            เป็นโรงเรียนชั้นดี  มีชุมชนร่วมพัฒนา สร้างโอกาสทางการศึกษา  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันเทคโนโลยี  มีครูมืออาชีพ ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้คู่ความเป็นไทย  ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะกระบวนการคิดและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภายในปี  2552
 9.2 พันธกิจ
           ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนทุกด้านให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยชุมชน
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะกระบวนการคิด ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สืบสานความเป็นไทย ภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

9.3 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับและ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันหมั่นเพียร
3. มีความซื่อสัตย์
4. ประหยัดอดออม
5. มีค่านิยมที่ดีงาม(กตัญญูกตเวที  สามัคคีมีน้ำใจ  ภูมิใจในความเป็นไทย)

9.5 กลยุทธ์หลักของโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลูกฝังความเป็นไทย ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.6 เจตนารมณ์
1. ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ
2. สร้างโรงเรียนชั้นดี ให้นักเรียนมีสถานที่เรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาในระดับมาตรฐาน และอยู่ใกล้บ้าน

9.7 ปณิธาน
สร้างโรงเรียนชั้นดีให้จงได้  ให้ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย
 ไม่ส่งบุตร – หลาน เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นดีในจังหวัด
9.8 คุณภาพ
1. ด้านนักเรียน 
 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์
– นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์  สืบค้น  ข้อมูลทาง Internet  สนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้
– มี E – Mail address มี website ของตนเอง  สืบค้นข้อมูล  ส่งการบ้านทาง Internet
 มีทักษะในการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง
– มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม บริหารจัดการเชิง   ระบบ  เช่น สหกรณ์  ธนาคารนักเรียน บริษัทจำลอง วารสาร  โรงเรียน กิจกรรมชุมนุม  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ
– มีความเป็นไทยอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม    ของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลงานศิลปวัฒนธรรม และ ผลงานการใช้ภาษาไทย เช่น การพูดสุนทรพจน์ การเขียน เรียงความ การแต่งคำประพันธ์  พิธีกร นักจัดรายการเสียงตามสาย วิทยุชุมชน  กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก ตอบปัญหาอย่างชาญฉลาด คล่องแคล่ว แก้ปัญหาด้วยตนเองได้
 
2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
 โรงเรียนธรรมาภิบาล  มีวัฒนธรรมในการทำงาน แบบกัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น นำเสนอผลงานด้านวิชาการ การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นทุกปี เสนอผลงานเอกลักษณ์โดดเด่น ด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล และด้านกีฬา กรีฑา ศิลปะได้รับรางวัลจำนวนมาก
 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านเกณฑ์  การประเมินในระดับดี
 บูรณาการกระบวนการเรียนรู้  ครูทุกกลุ่มสาระให้นักเรียนทำโครงงานโดยนักเรียนเป็นผู้สื่อข่าว เยาวชนถ่ายทำ  วีดีทัศน์ ทำวารสารโรงเรียน  เป็นนักอ่าน นักพูด  เสนอโครงงาน  ผ่านคอมพิวเตอร์
 การประกันคุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีนักเรียน เพิ่มขึ้นทุกปี

3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
 ความเป็นมืออาชีพ
– ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการ   เชิงระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
– ครูเปลี่ยนการสอนแบบผู้บอกมาเป็นผู้ให้ความรู้  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ CD บทเรียนโปรแกรมการเรียนรู้  วีดิทัศน์
 Lab – School  มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ
– ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
– ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
– ห้องปฏิบัติการเคมี
– ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
– ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการทางภาษาเปิดสอนภาษาอังกฤษ
                  และภาษาญี่ปุ่น
– ห้องคอมพิวเตอร์
– ห้องสมุด เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตการศึกษา
                  ปีการศึกษา  2542
– ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนา
                  การเรียนการสอนของ   สพฐ.
– ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  ห้องจริยธรรม        
                  ติดสัญญาณดาวธรรม และมีพระสงฆ์มาช่วยสอนวิชาพุทธศาสนา
– ห้องปฏิบัติการพลานามัย
– ห้องปฏิบัติการดนตรี  ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีพื้นเมือง  ห้องดนตรีสากล  ห้องวงโยธวาทิต

Advertisements%d bloggers like this: